” CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ – ZIEMIĘ”

Cele konkursu:

– uwrażliwienie uczniów na konieczność ochrony przyrody,

– promowanie i rozwijanie postaw proekologicznych,

– popularyzowanie wiedzy ekologicznej,

– rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

 – wzmacnianie wiary we własne możliwości,

– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,

– budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

Regulamin konkursu:

 • konkurs polega na wykonaniu plakatu o tematyce ekologicznej
 • plakat powinien zawierać elementy graficzne oraz tekstowe
 • technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych  materiałów
 • format A3
 • praca indywidualna
 • każda praca powinna zawierać opis ( na odwrocie pracy ): temat pracy, imię,  nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu
 • prace oceniane będą przez powołaną, niezależną komisję – jury.

Kryteria oceny:

– pomysłowość w ujęciu tematu i estetyka wykonania pracy,

– walory artystyczne i oryginalność pracy,

– wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,

– zgodność z tematem.

Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej:

 uczniowie klas I – V szkoły podstawowej.

            SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Termin dostarczenia prac.

Prace należy dostarczyć do nauczyciela przyrody w Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Kątach, do dnia 18 kwietnia  2023 roku. 

Organizator konkursu: Barbara Źrebiec

Sprawy organizacyjne:

 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

  przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz umieszczania

  wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych na stronach www szkoły.

 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom podziękowania.
 • Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe (książkę).
 • Prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole.
 • Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach, decydować będzie liczba dostarczonych prac.

Informacji w sprawie konkursu udziela Barbara Źrebiec

Kategorie: Ogłoszenia