Regulaminu SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA w roku szkolnym
2021/2022 w SP Kąty

 1. Cele konkursu
  – Upowszechnianie czytelnictwa
  – Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
  – Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości
  – Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów
  – Uczenie aktywnego odbioru literatury
  – Podniesienie poziomu czytelnictwa
 2. UCZESTNICY KONKURSU
  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
 3. TERMIN KONKURSU

– konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch terminach: dla uczniów kl. I-III i kl.IV-VIII

  05.04.2021r. ( wtorek)

   08.04.2022 r.(piątek)

 1. ZASADY KONKURSU :-Do konkursu może przystąpić maksymalnie 3 osoby z każdej klasy
  – Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie nauczycielowi języka polskiego i wychowawcy
  do dnia 31 .03.2022 r. ( czwartek)
  – Reprezentanci klas I-III przygotowują do konkursu wybrany fragment książki uzgodniony z bibliotekarzem lub wychowawcą.
 2. Uczniowie klas IV_VIII przeczytają fragment wylosowanej książki przygotowanej przez bibliotekarza

– Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 min.

 1. Kryteria oceniania
  – Dykcja
  – Poprawność wymowy oraz dbałość o kulturę języka
  – Oryginalność interpretacyjna

Kryteria oceny

Technika czytania (0-5 pkt.) – płynność, dykcja, tempo czytania.

Środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.) – pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą.

Bibliotekarz: Barbara Grzywacz